O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Dzieci Mają Skrzydła to organizacja działająca od sierpnia 2017r. Założycielami Stowarzyszenia i jego członkami są czynni nauczyciele, kompozytorzy, muzycy, artyści, animatorzy kultury, instruktorzy muzyczni, terapeuci, których pasją jest muzyka oraz praca z dziećmi i młodzieżą. Od wielu lat, przed założeniem Stowarzyszenia prowadziliśmy szerokie działania w obszarze kultury, edukacji i zdrowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako czynni nauczyciele na terenie Polski.

Wykorzystując własny potencjał i przychylność środowiska miasta Nowego Sącza od wielu lat(1993)organizowaliśmy i organizujemy muzyczną edukację dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z nauki śpiewu, gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, rapu, tańca i choreografii odpłatnie i nieodpłatnie. Przygotowaliśmy dzieci i młodzież do licznych konkursów, przeglądów muzycznych, gdzie uzyskiwały wysokie lokaty (Międzynarodowy Festiwal Piosenki Country May Flower,Sądecka Wiosna Artystyczna, Sądeckie Konfrontacje Artystyczne Talentów, Powiatowy Festiwal- Gramy na Tak, Festiwal Piosenki Europejskiej, Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych, The Voice Of Nowy Sącz, Konkursy Piosenki Angielskiej, Koncerty Noworoczne itd.).

Odkrywaliśmy talenty, rozwijaliśmy pasje i muzyczne zainteresowania dzieci i młodzieży. W ten sposób wzmacnialiśmy poczucie wartości, zdrowie psychiczne i emocjonalne naszych podopiecznych, szczególnie tych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałaliśmy patologiom, uzależnieniom i dyskryminacji dzieci młodzieży np. z powodu niepełnosprawności czy kraju pochodzenia rodziców. Rozwijanie zainteresowań, systematyczność w pracy nad głosem, instrumentem i nad sobą oraz wytrwałość, skutkowały często poprawieniem ogólnych wyników w szkole oraz wyznaczeniem dalszych kierunków kształcenia i samokształcenia naszych uczniów. Nasze działania miały również na celu zaproponowanie dzieciom i młodzieży aktywnego i sensownego sposobu spędzania wolnego czasu wspólnie z rówieśnikami.

CELE STOWARZYSZENIA

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • aktywizacja środowiska lokalnego poprzez tworzenie i upowszechnianie edukacji,  kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego na terenie miasta, powiatu nowosądeckiego oraz Polski;
 • promocja miasta Nowy Sącza oraz atrakcji turystycznych tego regionu poprzez popularyzowanie twórczości artystycznej Sądecczyzny w Polsce i za granicą;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, dla członków Stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych;
 • promowanie zdrowego stylu życia, dostarczanie przeżyć wynikających z pożytecznego, zdrowego i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
 • propagowanie działań na rzecz promocji kultury Rzeczpospolitej Polski za granicą Polski, w kontekście integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • podnoszenie jakości oraz zwiększenie atrakcyjności zajęć z zakresu edukacji, kultury i sztuki;
 • odkrywanie talentów, uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • promowanie dzieci artystycznie uzdolnionych;
 • włączanie w edukację muzyczną i kulturową osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
 • rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie odpowiedzialności zbiorowej za podjęte zadania;
 • profilaktyka uzależnień przez artystyczną aktywizację dzieci i młodzieży między innymi na obozach, warsztatach muzycznych promujących zdrowy i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu oraz wspierających rozwój osobisty uczestników.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami. Skorzystaj z poniższego formularza lub innych form kontaktu.

Zgoda